Vedtægter for lokalforeningen Ligeværd Vendsyssel

§ 1 Foreningens navn
Lokalforeningen Ligeværd Vendsyssel
Lokalforeningen er en lokalafdeling af Landsforeningen Ligeværd.
Foreningen dækker Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt kommuner
Foreningen er hjemhørende i den til enhver tid valgte formands hjemkommune.

§ 2 Formål
Foreningen arbejder for bedre og mere ligeværdige vilkår for borgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings og funktionsmæssige vanskeligheder. Ved aktiv politisk indsat over for kommunerne samt gennem samarbejde med offentlige og private interessenter og andre foreninger m.v. arbejder lokalforeningen for at fremme forståelse af og for de vanskeligheder og behov, målgruppen har. Foreningen støtter og arbejder selv for gennemførelse af initiativer, der på enhver måde kan medvirke til – og bevirke – at borgere med særlige behov integreres i samfundet, herunder arbejdsmarkedet.

§ 3 Optagelse i foreningen
Som medlemmer af foreningen kan optages unge fra målgruppen, forældre til børn og unge med særlige behov – samt andre interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som yder kontingent

Stk 2:
Landsforeningens bestyrelse kan beslutte at etablere særlige medlemskaber for skolesteder, institutioner og andre end de i stk. 1 nævnte.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen maj måned. Stemmeberettiget og valgbar er hvert betalende medlem af lokalforeningen. Institutions- og skolemedlemskab udløser én stemme ved generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og omfatte mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Beretning om foreningens virke v/ formanden

3) Kassererens beretning, godkendelse af regnskab og godkendelse af budget. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

4) Bestyrelsens forslag

5) Indkommende forslag: (skal afgives skriftligt til formanden senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen)

6) Valg til bestyrelse

7) Evt. valg af suppleant(er).

8) Valg af 1 revisor og suppleant for denne (vælges for et år af gangen)

9) Eventuelt

Stk 2:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning skal foretages skriftligt hvis et medlem ønsker dette.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 3:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, bestyrelsen eller efter begæring af en tredjedel af lokalforeningens medlemmer. Indkaldelse sker skriftligt med begrundet dagsorden. Indkaldelse skal ske inden to måneder fra en anmodning om ekstraordinær generalforsamling og med mindst 14 dages varsel.

§ 5 Bestyrelsen
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år af gangen.
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
Der kan vælges for 1 år ad gangen 1-2 suppleanter (1. og 2. suppleant ). Suppleanterne
kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Skt 2:
Bestyrelsens opgave er at varetage lokalforeningens interesser mellem generalforsamlingerne, herunder det politiske.
Bestyrelsen er den daglige ledelse af lokalforeningen og varetager løbende sager. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsen har et tæt samarbejde med Landsforeningen Ligeværds sekretariat. Lokalforeningen orienterer løbende Landsforeningens sekretariat og sørger for, at sekretariatet som et minimum er bekendt med:

Årsberetning/aktivitetskalender
Vedtægter og ændringer heraf
Medlemsskare
Årsregnskab
Adresseændringer

Lokalforeningens formand indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse.
Formanden indkalder til møde, når det er nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det.
Bestyrelsen er ulønnet.

§ 8 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren – i forening. Eller i formandens fravær af næstformanden og kassereren, i forening.

§ 9 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret
Foreningens kasserer forestår administrationen af foreningens midler, at foreningens midler, kontante som indeståender i pengeinstitut.
Kassebeholdningen kan højest udgøre kr. 5000,- til enhver tid.

Stk 3:
Vejledende kontingent fastsættes af Landsforeningen Ligeværds generalforsamling. Lokalforeningen kan på sin generalforsamling vælge at opkræve et højere eller lavere kontingent.

50 % af kontingentet går til Landsforeningen, dog mindst kr. 100 kr. pr. år.
Medlemskab af lokalforeningen betyder samtidig medlemskab af Landsforeningen
Ligeværd.
Såfremt et medlem ikke betaler kontingent, betragtes pågældende som udmeldt

§ 10
Eksklusion
Lokalforeningens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion. Dette sker gennem anmodning til Landsforeningens bestyrelse, der træffer den endelige afgørelse.

§ 11
Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
I tilfælde af foreningens ophør overføres eventuelle midler til “Landsforeningen Ligeværd”.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse